سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
مهران عبدالهی مندولکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
مهدی شرفا – دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
منوچهر گرجی – دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
محمدرضا جهانسوز – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:
بررسی های موجود نشان میدهد که درسال ۵تا۷میلیون هکتارزمینهای زراعی دنیا حاصلخیزی خود را ازدست میدهند بنابراین کاربرد فناوری مطلوب به منظور کاهش سرعت این روند تخریب ضروری است ازجمله این فناوریها میتوان به سیستم های خاک ورزی اشاره کرد این تحقیق به منظور بررسی تاثیر روشهای مختلف خاک ورزی برویژگیهای خاک انجام شد برای این منظور ازاعماق ۱۰-۰و۲۰-۱۰سانتیمتری مزارع تحت سامانه های بی خاک ورزی وخاک ورزی مرسوم واقع درشهرستان کرج نمونه برداری و ازمایشات لازم بعمل آمد نتایج نشان داد که سامانه بی خاک ورزی درمقایسه باخاک ورزی مرسوم تاثیرچشمگیری درافزایش مقدارموادالی خاک داشت که البته این تفاوت درلایه سطحی خاک دیده شد باافزایش موادالی و عدم دستکاری خاک درسامانه بی خاک ورزی این سامانه دارای خاکدانه های پایدارتر و آب قابل استفاده بیشتری نسبت به خاک ورزی مرسوم بود