سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدمهدی طهرانی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
مانریرسینگ ساچدیو – محقق پژوهشکده کشاورزی هندوستان

چکیده:

هنگامی که چند عنصر در محلول خاک موجود باشند، سرعت جذب یک عنصر غذایی ممکن است از مقدار عنصری دیگر تاثیرپذیر باشد. چون یونها ممکن است به طور مستقیم برای سایت های خاصی در روی ریشه رقابت کنند و یا یک یون با تاثیر بر سایر فعلانفعالات داخل گیاه بر جذب سایر یونها تاثیر بگذارد. وقتی گیاه از نظر عنصر روی در حالت کمبود باشد، توانایی گیاه برای تنظیم مقدار فسفر به مقدار زیادی کاهش می یابد، به نحوی که فسفر به مقدار زیادی از ریشه جذب شده و به قسمت های هوایی منتقل شده و باعث سمیت این عنصر درگیاه می شود. اثرات مثبت و منفی فسفر بر غلظت و جذب روی درگیاه توسط محققین مختلف گزارش شده است. تاثیرات آنتاگونیستی زیادی فسفر بر غلظت روی مدت ها شناخته شده بوده و به عواملی همچون اثر رقت، افزایش جذب روی به برخی از اجزای خاک، ممانعت از انتقال روی از ریشه به قسمت های هوایی، مسمومیت فسفر و یا کاهش آلودگی ریشه به قارچهای میکوریزای نسبت داده شده است. مطالعه بر روی بر هم کنش روی و فسفر در اندامهای هوایی و ریشه ذرت توسط شارما و همکاران (۱۹۸۸) نشان داد که با افزایش فسفر خاک غلظت روی در اندام هوایی کاهش می یابد.
همیلتون و همکاران بامطالعه بر تاثیر تناوب زراعی بر جذب روی مشاهده نمودند که جذب روی به صورت منفی و مقدارمواد آلی خاک به صورت مثبت با مقدار فسفر خاکهمبستگی دارد.