سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مصطفی طالبی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی
وحید مظفری – عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
احمد تاج آبادی پور – عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

چکیده:

تنش شوری که از تنش های غیر زنده محسوب میشود یکی از عوامل کاهش قابلیت اراضی در تولید محصولات کشاورزی می باشد . پاسخ گیاهان به شوری یکی از موضوعاتی است که در فیزیولوژی گیاهی بسیار مورد مطالعه قرار گرفته و بعد از فتوسنتز دومین موضوع مورد توجه است . [۲] مطالعات نشان می دهد عامل مهم ایجاد تنشهای محیطی، تولید رادیکالهای آزاد اکسیژن در سلول است که منجر به بروز تنش اکسیداتیو میگردد . [۱] واکنش رادیکالهای آزاد اکسیژن با اسیدهای چرب و پراکسیداسیون چربی غشا سلولی موجب تخریب دیواره سلولی و تولید آلدهیدها، به ویژه
مالون دآلدهید ) ) MDA می گردد . گیاهان برای مقابله با این شرایط از آنزیمها و یا ترکیبات غیر آنزیمی جهت جاروب کردن رادیکالهای آزد اکسیژن استفاده می کنند . ترکیبات فنلی از جمله ترکیبات غیر آنزیمی در گیاه هستند که می توانند به عنوان ترکیبات ضد تنش اکسیداتیو موجب افزایش رشد و مقاومت گیاه به تنش گردند . نظر به اهمیت اقتصادی پسته به عنوان محصولی ارز آور و همچنین شور بودن خاک بیشتر مناطق پسته کاری کشور، این مطالعه به منظور بررسی اثرات عنصر روی در افزایش مقاومت این گیاه در برابر تنش شوری انجام گردید .