سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا گلزاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
حسن هاشمی پور – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
ازیتا خسروان – عضو هیئت علمی مرکز بین المللی علوم و تکنولوری بیشرفته و علوم محیطی

چکیده:

در این تحقیق جذب مس توسط کربن نانو تیوب تهیه شده در پژوهشگاه صنعت نفت ایران و تاثیر حضور روی در محلول در میزان جذب مس بررسی شده است . اثرpH غلظت اولیه محلول، غلظت جاذب و دما در میزان جذب بررسی شد نتایج نشان داد کربن نانو تیوب جذب مس را از محلولهای حتی بسیار رقیق بخوبی انجام می دهد بطوریکه در محلول رقیق شامل ۵ میلی گرم در لیتر مس، درصد جذب ۸۰ % می باشد ولی حضور روی در این محلول، درصد جذب مس را به ۶۶ % کاهش می دهد. افزایشpH از ۲ به ۶ باعث افزایش جذب مس از۱۵/۵ به ۷۹% افزایش غلظت اولیه مس از ۳ به ۲۰ میلی گرم در لیتر باعث کاهش جذب مس از ۷۵/۵ به ۳۵/۵ افزایش غلظت جاذب از ۰/۰۱ به ۰/۰۳ گرم باعث افزایش جذب مس از ۴۸/۵ به ۸۰ % و افزایش دما از ۲۹۸ به ۳۱۸ کلوین باعثافزایش جذب مس از ۵۴/۵ به ۷۵/۵ % می شود. حضور روی در محلولهای شامل مس تحت شرایط یکسان باعث کاهش جذب مس می شود بطوریکه در افزایش pH از ۲ به ۶ میزان جذب از ۴ به ۶۷ % ، افزایش غلظت اولیه مس از ۳ به ۲۰ میلی گرم در لیتر میزان جذب مس را از ۷۰ به ۲۹/۵% افزایش غلظت جاذب از ۰/۰۱ به ۰/۰۳ گرم میزان جذب مس را از ۴۳ به ۶۹ % و افزایش دما از ۲۹۸ به۳۱۸ کلوین میزان جذب را از۴۹/۵ به ۶۳ % تغییر می دهد که در تمام این محلولها میزان جذب نسبت به زمانیکه روی در محلول وجود نداشته باشد کم شده است.