سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

امیر نورجو – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طب
حسین محمدی مزرعه – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طب

چکیده:

استفاده از زیرشکن عملکرد چغندر قند به میزان ۱۰/۷ تن در هکتار در زمین لومی، ۷/۶ تن در هکتار در زمین های رسی را افزایش میدهد . (Jonson and Ericson, 1991) تراکم به مفهوم ترکیب مجدد خاک دانه ها و ذرات خاک به گونه ای که موجب افزایش مقاومت خاک، جرم مخصوص ظاهری و کاهش تخلخل می باشد ) ).Warkentin, 1984 تراکم خاک از دو منبع عمومی : نیروهای مکانیکی ناشی از تردد ماشین ها و دام که این نیروها در مقاطع زمانی کوناه حاصل می شود و تراکم طبیعی خاک ها ناشی می شود ) ).Allmaras et al. 1988 تراکم خاک باعث کاهش نفوذ ریشه در پروفیل میشود ) ).Wood, 1988 در خاکی که بیشتر از ۲ Mpa فشرده شود، هیچ ریشهای قادر به رشد نخواهد بود ) ).Taylor et al. 1966 در موقع استفاده از زیرشکن باید بر دو نکتة اساسی توجه شود : زیر شکن زمانی استفاده شود که خاک به اندازة کافی برای زیرشکنی خشک باشد و عمق زیرشکنی از لایة فشرده اندکی بیشتر باشد ) ).Schulder and Wood, 1992 کم آبیاری یک استراتژی بهینه برای به عمل آوردن محصولات، تحت شرایط کمبود آب می باشد که همراه با کاهش محصول است ) ).English, 1990 کاهش ۳۰ درصدی مصرف آب در زراعت چغندر قند عملکرد محصول را ۱۳/۸ درصد کاهش میدهد ( توکلی، ).۱۳۷۵ عوامل زیادی در متراکم شدن خاک توسط ماشینهای کشاورزی دخالت دارند که می توان به وضعیت رطوبتی خاک حین عملیات خاک -وزی، نوع خاک و تعداد عبور ماشینهای کشاورزی اشاره نمود .(Daniel et al. 1988)