سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی رحیمی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی
احمد غلامی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی
عاطفه پوراسداللهی – کارشناس ارشد زراعت. دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

به منظور مطالعه تاثیر رژیم های مختلف رطوبت درمر احل مختلف رشد بر عملکرد و اجزا عملکرد گندم ، تحقیقی با استفاده از آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد . در این بررسی مراحل مختلف رشد گندم و رژیم های مختلف آبیاری به ترتیب به عنوان عوامل اصلی و فرعی در نظر گرفته شد ند. مراحل مختلف رشد شامل مراحل به ساقه رفتن، گلدهی و پر شدن دانه و رژیم های مختلف آبیاری شامل آبیاری در ظرفیت زراعی، ۷۵ %ظرفیت زراعی، ۵۰ % ظرفیت زراعی و ۲۵ % ظرفیت زراعی بودند. نتایج این بررسی نشان داد که تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر وزن خشک بوته ، وزن دانه ، وزن خشک ساقه و وزن خشک برگ در طول فصل رشد معنی دار بود به طوریکه با افزایش شدت تنش این صفات به طور معنی داری کاهش یافتند. همچنین اعمال تنش در مرحله پر شدن دانه وزن خشک بوته را بیش از سایر مراحل کاهش داد. عملکرد دانه نیز به طور معنی داری تحت تاثیر اعمال تنش در مراحل مختلف رشد قرار گرفت و کمترین عملکرد دانه از اعمال تنش در مرحله گلدهی حاصل شد . اعمال تنش در مرحله پر شدن دانه بیشترین تاثیر را بر کاهش وزن دانه داشت.