سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود قهرمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشکده فنی دانشگاه تهران
عباس قلندرزاده – استادیار گروه خاک و پی دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

بمنظور بررسی اثر ریزدانه های پلاستیک بر رفتارزهکشی نشده مونوتونیک ماسه ها، تعدادی آزمایش در شرایط مزبور بر روی نمونه های با درصدهای مختلف رس با نسبتهای تخلخل یکسان صورت گرفته است .برای بررسی تغییرات دانسیته نسبی، نسبتهای تخلخل ماکزیمم و مینیمم به ازای درصد های مختلف رستعیین شده است. نتایج نشان میدهد که با افزایش درصد رس علیرغم افزایش دانسیته نسبی، رفتار نمونه نرمتر میشود. همچنین چسبندگی مجموعه افزایش می یابد و زاویه گسیختگی کاهش می یابد.