سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محبت امیرنژآد – کارشناسمهندسی مواد ‐ دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی شمعانیان – استادیار دانشکده مهندسی مواد‐ دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اص

چکیده:

هدفاز انجام این پژوهشبررسی تاثیر ریزساختار اولیه بر خواصمکانیکی و قابلیتجوشپذیری چدن داکتیل بوده است. بدین منظور دو سری نمونه تهیه شد، سری اول نمونههایی در شرایط ریختگی و دارای ساختار چشم گاوی و سری دوم تحت عملیات حرارتی آنیل کردن قرار گرفته و دارای ساختار فریتی بودند. به منظور جوشکاری نمونهها از روش جوشکاری قوسی با الکترود دستی استفاده شد.پساز جوشکاری نمونهها، آزمونهای مختلفمکانیکی و متالوگرافی بر روی نمونهها انجام شده است. یافتههای پژوهشنشان میدهد که سختی نمونههای عملیات حرارتی شده نسبت به نمونههای ریختگی کمتر بوده که این موضوع ناشی از نرمتر بودن میکروساختار سازنده نمونههای عملیات حرارتی شده میباشد. همچنین مشاهده شدکه در منطقه مجاور جوش نمونههای ریختگی مقدار بیشتری مارتنزیت تشکیل شده که این موضوع باعث افزایشاستحکام کششی این نمونهها نسبت به نمونههای عملیات حرارتی شد. همچنین مشاهده شد که نمونههای ریختگی جوشکاری شده دارای انرژی ضربه پایینترینسبت به نمونههای عملیات حرارتی شده بودند، به عبارت دیگر نمونهها در حالت ریختگی نسبتبه حالت عملیات حرارتی شده، شکست تردتری داشتند که این موضوع ناشی از مقدار بیشتر مارتنزیت تشکیل شده در منطقه مجاور جوشدر نمونه های ریختگی میباشد.