سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد صادق عرب زادگان – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
یوسف علی سعادت – استادیار مرکز تحقیقات و کشاورزی فارس – ایران,
عبدالحسین ابوطالبی – استادیارباغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

سنبل الطیب در بین گیاهان داروئی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده به طوری که مواد موثره آن در صنایع داروئی کاربرد فراوانی دارند . دلیل توجه به جنبه های مختلف ریز ازدیادی آن , بومی نبودن این گیاه داروئی در ایران می باشد. در این پژوهش به منظور دست یابی به روشی مناسب برای ریزازدیادی سنبل الطیب چندین آزمایش با استفاده از ریزنمونه های نوک شاخساره به طول ٥ میلی متر و تک گره به طول ١٠ میلی متر در شرایط گندزدایی شده انجام شد . ریزنمونه ها , روی محیط کشت پایه موراشیگی و اسکوگ (MS) که به آن غلظت های مختلفی از بنزیل آدنین (BA)، کینتین (Kin) ، ایندول بوتریک اسید (IBA)، نفتالین استیک اسید (NAA) و ایندول استیک اسید (IAA) افزوده شده بود قرار گرفتند. ترکیب ۰/۱ میلی گرم در لیتر NAA، و ۱/۵ میلی گرم در لیتر Kin و ۰/۰۱ میلی گرم در لیتر IBA، و ۱ میلی گرم در لیتر BA برای پرآوری شاخساره هر دو ریزنمونه مناسب تر ین تیمار بودند . نتایج حاصل نشان داد که ریزنمون ه های نوک شاخساره نسبت به ریزنمونه های تک گره واکنش بهتری در محیط درون شیشه ای نشان می دهند . برای ریشه زایی و تولید شاخساره , محیط کشت پایه (MS) با ٣% سوکروز و ۸ گرم درلیتر آگار به کار گرفته شد . ترکیب ۰/۰۱ میلی گرم در لیتر BA، و ۰/۰۱ میلی گرم در لیتر IAA و ١ میلی گرم در لیتر IBA برای ریشه زایی , طول ریشه , وزن تر ریشه مناسب تر ین بودند. گیاهچه ها پس از انتقال به گل دانه ای حاوی آمیخته ورمی کولایت, ماسه و ماده آلی به مدت دو هفته با محلول یک هشتم غلظت نمک های MS آبیاری شده و به تدریج به محیط بیرون سازگار شدند.