سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

معصومه نصیری – دانشکده کشاورزی دانشگاه مازندران
رئوف سیدشریفی – دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
ایرج امینی – دانشکده کشاورزی دانشگاه مازندران
سلیم فرزانه – ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل

چکیده:

به منظور بررسی اثرات محلول پاشی عناصر ریز مغذی آهن ، منگنز و بور بر عملکرد بذر و برخی صفات چغندرقند ، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با استفاده از ۸ تیمار در سال های زراعی ۸۴-۱۳۸۳ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی ار دبیل (آلارق) در ۴ تکرار اجرا گردی د. تیمار های مورد بررسی شامل شاهد (عدم محلول پاشی ) و محلول پاشی به نسبت ۲ در هزار از ریز مغذی های آهن، منگنز، بور و کلیه ترکیبات ممکنه آن ها بود. نتایج نشان داد به کار گیری عناصر ریز مغذی تاثیر معنی داری بر روی عملکرد بذر و دیگر صفات مورد بررسیداشت. به طوری که بیشترین عملکرد بذر در واحد سطح به مصرف توام آهن با بور تعلق داشت . بالاترین ارتفاع بوته به مصرف توام هر سه ریز مغذی و بیشترین قطر طوقه به مصرف آهن مربوط می شد. حداکثر قطرشاخه اصلی ، وزن خشک بذر در واحد سطح ، وزن خشک شاخه در استفاده توام منگنز با بور حاصل شد.