سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدرضا کسمتی –

چکیده:

گروه ھای پروژه برای کنترل چالش ھای فنی و ریسکھای توسعھ سیستم تشکیل می شوند . این مقالھ رابطھ بین ریسک ھای مختلف توسعھ سیستم و عملکرد گروه پروژه را بررسی نموده است . نتایج تحقیق رابطھ معنی دار را میان عملکرد گروه پروژه و پشتیبانی کاربر و مدیریت عالی رانشان داده است این یافتھ ھا این یاور عمومی را تایید و تقویت می کند کھ گروه ھای کارامر پروژه ، ریسک ھای فنی موجود در توسعھ سیستم راکاھش می دھد . این یافتھ ھا ھمچنین این مفھوم را تقویت می نمایدکھ موفقیت پروژه احتمالا " توسط میزان سطوح توافق کاربران و مدیران توسعھ دھنده سیستم اطلاعاتی تعیین می شود دراین تحقق روشھایی جھت غلبھ بر مشکلات کاری کاربر و تقویت مدیریت عالی نیز پیشنھاد شده است .