سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجتی صانعی – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
آرش مدهون – دانشجوی تکنولژی آبیاری، گروه آب و خاک ، مجتمع آموزشی وزارت جهاد کشاورز

چکیده:

در مقاله حاضر، اثر پارامترهای مختلف مانند، سرعت نزدیک شدن، تغییر زاویه راس سرریز، تنش سطحی بر تغییر ضریب آبگذری بررسی و آزمایش شده است. با استفاده از میز هیدرولیکی دبی در دامنه ۰/۰۵۴ – ۱/۲۸۲ لیتر بر ثانیه و با پنج زاویه راس متفاوت ۳۰، ۴۵، ۶۰، ۹۰، ۱۰۰ درجه آزمایش ها انجام شده است. نتایج نشان می دهند که با افزایش نسبت ارتفاع آب روی سرریز به ارتفاع آب درون کانال، h/(h+p) مقدار ضریب کاهش می یابد و با افزایش زاویه راس سرریز تا زاویه ۹۰ درجه مقدار ضریب آبگذری کاهش و پس از آن افزایش می یابد. آنالیز آماری داده ها، رابطه ای بر حسب سرعت نزدیک شدن جریان، زاویه راس سرریز در تخمین ضریب آبگذری را با ضریب همبستگی R=0/992 ارائه می کند. رابطه پیشنهادی با رابطه Bos (1976) مقایسه و با داده های آزمایشگاهی تطابق داده شده است.