سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا نورزاد – استادیار گروه عمران، دانشکده عمران، مجتمع فنی و مهندسی نوشیروانی با
امیر خسرویان – کارشناس ارشد ژئوتکنیک، مجتمع فنی و مهندسی نوشیروانی بابل، مازندران

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر زلزلههای میدان دور و میدان نزدیک بر سدهای خاکی با استفاده از روش تفاضل محدود وتوسط نرم افزارFLAC یکسری پارامترهای موثر در تحلیل در نظر گرفته شدهاند. این پارامترها شامل ارتفاع سد، ، ضخامت پی، رکوردهای زلزله در دو حوزه میدان دور و نزدیک میباشند. شتاب نگاشت زلزله بم و طبس مربوط به حوزه میدان نزدیک و ناغان و آببر در حوزه میدان دور مورد استفاده قرار گرفتهاند. الگوی رفتاری خاک برای بدنه سد و پی الگوی مور–کولن انتخاب شد. برای بررسی تأثیر زلزلههای میدان دور و نزدیک، تغییر مکان های قائم و جابجایی نسبی در نظر گرفته شد. سپس تأثیر پارامترهای هندسی برای سد و پی مورد بررسی قرار گرفت. در هر مرحله با ثابت فرض کردن تمامی پارامترها با تغییر دادن یک پارامتر تأثیر آن بر تغییر مکان قائم محور مرکزی سد در پایان تاثیر زلزله مورد بررسی قرارگرفت. با توجه به تغییر مکانهای بدست آمده، وقوع زلزله های میدان نزدیک باعث ایجاد تغییرمکانهای بیشتری در سدهای مورد نظر میگردد، لذا در طرح لرزهای بدنه سدهای مورد مطالعه از این نوع رکوردها استفاده خواهد شد. ولی باید توجه شود که با افزایش ضخامت پی اثر زلزلههای میدان دور افزایش مییابد.