سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

الهه موسوی کیاسری – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
نجعفلی کریمیان – استاد خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

ارزش غذایی کودهای آلی، تا حدود زیادی بستگی به عواملی مثل غلظت نیتروژن، زمان آماده شدن، میزان و روش بکار بردن آن برای محصول داردهمبستگی منفی و قابل توجهی بین میزان معدنی شدن نیتروژن و نسبت کربن به نیتروژن زائدات افزوده شده به نمونه های خاک وجود دارد . بررسیها نشان داده که مصرف توام کودهای آلی و معدنی در شرایط مزرعه در خاکهای مختلف و با گیاهان متفاوت نه تنها مقدار مصرف کودهای شیمیایی را کاهش می دهد بلکه به ذخیره انرژی، کاهش آلودگی محیط و بهسازی شرایط فیزیکی خاک کمک خواهد نمودلذا آگاهی از اثر برهمکنش کودشیمیایی و ماده آلی بر رشد و ترکیب شیمیایی گیاه، خواص فیزیکی و شیمیایی خاک ضرورت دارد