سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

الهه موسوی کیاسری – دانشجوی سابق کارشناسی ارشدخاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
نجفعلی کریمیان – استاد خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

مصرف توام کودهای آلی و معدنی در شرایط مزرعه، در خاکهای مختلف و با گیاهان متفاوت باعث کاهش مصرف کودهای شیمیایی، ذخیره انرژی، افزایش فعالیتهای زیستی و بهسازی شرایط فیزیکی خاک خواهد شد [۲] کود های آلی بر اثر تغییراتی که در خواص شیمیایی خاک ایجاد می کنند باعث افزایش حلالیت عناصر سنگین در خاک می گردند که پیامد آن جذب بیشتر این فلزات بوسیله گیاه است [۳] لازم به ذکر است که تجزیه مواد آلی بوسیله غلظت و ترکیب شیمیایی مواد در حال تجزیه، زمان آماده شدن آنها، و همچنین ویژگیها و شرایط خاک تحت تاثیر قرار می گیرد که توجه به آنها حائز اهمیت می باشد [.