سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالله لعل پور – دانشجوی کارشناسی
سروش شهابی – دانشجوی کارشناسی
علی اشرفی – دانشجوی دکترا
محمدعلی گلعذار – استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

پلی کریستال زیرکونیای پایدار شده با یوتریا دارای ساختار تتراگونال است. این فاز تا دمای محیط پایدار می ماند. با تامین نیروی محرکه گرمایی یا تنشی این فاز قادر به استحاله دادن است و به فاز مونوکلینیک تبدیل می شود. کوینچ نمونه می تواند باعث استحاله مارتنزیتی شود. در تحقیق حاضر اثر زمان آنیل را بر نمونه های تحت عملیات حرارتی قرار گرفته در ۹۰ درجه سانتیگراد و زمان های مختلف بررسی شده است. همچنین اثر اتمسفر خنثی کوره بر انجام استحاله تحلیل شده است. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر تاثیر زمان بر میزان استحاله فازی است. با افزایش زمان آنیل فاز مونوکلینیک بیشتری تشکیل می شود که در نتیجه با درشت تر شدن فاز استحاله یافته سختی کاهش می یابد.