سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
عباس خوشخرام رودمعجن – دانشجوی ارشد گرایش ریخته گری
مهدی دیواندری – دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدمحمدعلی بوترابی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:
تعیین زمان بارریزی اولین مرحله در طراحی سیستم راهگاهی است و در محدوده ای بین نیامد قطعه و سایش قالب انتخاب می شود. روابط زیادی برای تعیین زمان بارریزی قطعات چدنی وجود دارد. در این تحقیق تاثیر زمان بارریزی بر انجماد و تنش های حرارتی به وجود آمده در چند قطعه و همچنین نیامد در قطعات با سیستم های راهگاهی و زمان های بارریزی متفاوت، به دست آمده از روابط متعدد موجود معرفی شده توسط محققین، با نرم افزار شبیه سازی ProCAST 2013 معرفی می شود. نتایج نشان دهنده افزایش سرعت انجماد و یکنواخت تر شدن دمای مغز و سطح قطعه با کاهش زمان بارریزی است و قابلیت تغذیه بهتر قطعات ریختگی و استفاده از تغذیه ای با مدول چورینف کمتر فراهم می شود. همچنین کاهش زمان بارریزی، تنش حرارتی به وجود آمده در قطعات را کاهش می دهد. روابط معرفی شده برای محاسبه زمان بارریزی، در برخی موارد باعث نیامد در قطعات تولیدی میگردد