سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: پنجمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمود پاکشیر – دانشگاه شیراز – دانشکده مهندسی مواد
سیترا اسماعیلی – دانشگاه شیراز – دانشکده مهندسی مواد

چکیده:

خوردگی فولاد در سازه های بتنی در سالهای اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است. این پدیده مشکل چند میلیارد ریالی است که بر ساختمانها، حملو نقل و بسیاری از صنایع تاثیر می گذارد.
در این مقاله تاثیر زمان نگهداری در آب ، فشردگی وپوشش بتن بر روی رفتار خوردگی بتن مسلح توسط روش نمایش پتانسیل الکتروشیمیایی بررسی گردیده است.
نتایج بدست آمده نشان می دهد که خوردگی آرماتور فولاد توسط فرایندهای آندی و کاتدی صورت گرفته و افزایشضخامت پوشش بتن، زمان نگهداری در آب و همچنین فشردگی بتن، مقاومت بین مسلح را در مقابل خوردگی افزایش می دهند.