سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی نقی زاده – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه بابل
علی اکبر مقصودی مود – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
عباس رضایی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محدثه شمس الدین سعید – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

کلزا گیاهی است که به علت دارا بودن درصد بالای روغن، مورد توجه قرار گرفته است. اما افزایش سطح زیر کشت این گیاه به علت محدودیت منابع ابی به ویژه در مناطق خشک، با مشکل مواجه می ابشد. بمنظور بررسی مدیریت آبیاری در کشت ارقام مختلف کلزا و تعیین حساس ترین دوره اعمال تنش خشکی، آزمایشی بصورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی، در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال زراعی ۸۴-۱۳۸۳ اجرا گردید. تیمارهای آبیاری (آبیاری درمرحله ساقه رفتن، گلدهی، پر شدن دانه و شاهد (آبیاری در تمام مراحل رشد)) به عنوان تیمار اصلی و ارقام (سرز، رجنت * کبری و اکاپی) بعنوان تیمار فرعی اعمال شدند. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد عملکرد دانه، وزن هزار دانه و درصد پروتئین تحت تاثیر زمان آبیاری قرارگرفتند. همچنین در بین ارقام از نظر عملکرد دانه، تعداد غلاف در بوته و درصد پروتئین دانه اختلاف معنی داری وجود داشت. نتایج حاصل از ازمایش نشان داد رقم رجنت * کبری به علت دارا بودن عملکرد کمی وکیفی بالاتر نسبت به سایر ارقام مورد مطالعه برتری داشته و قابل توصیه در شرایط اقلیمی کرمان می باشد. همچنین نتایج ثابتمی کند که آبیاری درمرحله گلدهی برای گیاه کلزا بسیار حساس و حیاتی بوده و چنانچه در این مرحلهآب کافی به گیاه برسد میزان خسارت ناشی ازکم آبی در سایر مراحل رشد تا حدی جبران خواهد شد.