سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی خباز – دانشجوی مقطع دکترای دامپزشکی . دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
سیدعلی شبستری اصل – عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
الناز صفری – دانشجوی سال آخر کارشناسی ارشد کشاورزی . دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد تب
سهیل سیاوشی – عضو دپارتمان تحقیقات دارویی کارخانه داروسازی زکریا

چکیده:

عوامل بیماری زای زئونوتیک، عفونت در حیوانات را باعث شده و قابل انتقال به انسان می باشد . از این رو به منظور شناخت اپیدمیولوژی و کنترل بالقوه ب ماری ها ی انسان، شناسایی مخازن فرا انسانی این عوامل ضروری است . شناخت چرخه های زندگانی فراانسانی، عوامل آن و پیش بینی موارد شیوع بیماری ها ی زئونوتیک می تواند اقدامات کنترل
هدفدار در چند ین نقطه از چرخه بقا ی عامل بیماری زا را قبل از شروع عفونت در انسان امکان پذ یر سازد . ره آو ردهای جدید بیانگر مداخله عوامل بیماری زا بوسیله انواع مختلف حیوانات موذ ی می باشد، بویژه هنگامی که این حیوانات همچون اپوزوم ها ی مخزن بیماری ها ی نوپد ید و بازپد یدیکتزیا فل یس، تیفوس موشی، سارکوس یستیس نورونا و … به زیستگاه انسان هجوم می آورند . انجام عملیات های کشاورزی از قبیل آماده سازی و آبیاری زمین ها برای کشت، ساختن سد بر روی رودخانه ها، وجود آبگیرها، تالاب ها و فراهم شدن محیط ها ی تجمع آب در یک منطقه، از فاکتورها ی مهمی است که موجب می شود محیط برای تولید مثل و افزا یش حشرات موذی ناقل عفونت همچون پشه ها و مگس ها و همچنین حلزون ها ی آبی مساعد گردد . در این میان عدم وجود زهکشی مناسب آب ها ی سطحی به تجمع آب باران، سیلاب ها و آب ها ی زا ید منجر گردیده و تکثیر ناقلین و عفونت ها را مشوق خواهد بود و در نتیجه جوامع انسانی، بویژه جمعیت فقیر شهری در مخاطره بیماری ها ی منتقله بوسیله این ناقلین همچون مالار یا، تب دانگ، آنسفالیت ژاپنی، فیلاریازیس و شیستوزوما و هزاران بیماری انگلی مختلف قرار خواهند گرفت .