سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اکبر صلح جو – اعضا هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی
سیدابراهیم دهقانیان –

چکیده:

بررسی تراکم خاک در مزارع به دلیل تاثیر منفی آن برمیزان رشد ونمو و تولید محصول اهمیت زیادی دارددراین طرح تاثیر زیرشکنی خاک و دور ابیاری در قالب طرح آماری اسپلیت بلوک و در سه تکرار برروی عملکرد و درصد قند چغندرقند وهمچنین کارایی مصرف آب بررسی شد تیمار اصلی دور آبیاری شامل سهدور ۷، ۱۰ و ۱۴ روز که بترتیب با I3,I2,I1 و تیمار فرعی عملیات خاک ورزی شامل سه روش فقط استفاده از گاو آهن برگردان دار، و بدون زیرشکنی خاک شاهد زیرشکنی خاک به عمق ۳۵-۳۰ سانتی متر + گاو آهن برگردان دار و زیرشکین خاک به عمق ۴۵-۴۰ سانتی متر + گاوآهن برگردان دار که بترتیب با S2,S1,S0 نشان داده شدند انتخاب گردیدند.