سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

منوچهر چیت سازان – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی – دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدصادق درانی نژاد – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی – دانشگاه شهید چمران اهواز
علیرضا زراسوندی – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

سازند گچساران به صورت بالقوه باعث آلودگی آب های زیر زمینی به یون سولفات و کلراید می شود . به منظور پرداختن به این موضوع و مشخص کردن سایر آلودگی هایی که به طور مستقیم
یا غیر مستقیم با این سازند در ارتباط هستند از تعدادی از چشمه های خروجی این سازند و سازندهای مجاور و تعدادی چاه کشاورزی منطقه میداوود خوزستان در دو فصل مرطوب و خشک بر اساس روش استاندارد EPA2006 نمونه گیری شده و پس از تعیین مقادیر EC ،pH ، و دما در محل نمونه برداری ، کاتیون ها و آنیون های اصلی ) به روش رنگ سنجی (، کل جامدات محلول )به رو ش تیترسنجی ( و فلزات محلول موجود در آن ها ) با دستگاه )ICP-AES در محیط آزمایشگاهی اندازه گیری شد . همچنین با حفر یک گمانه در آبرفت مجاور سازند گچساران از بیتومن مرتبط با این سازند نیز نمونه برداری به عمل آمده و با میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد مطالعه قرار گرفت . سپس جهت مشخص کردن روند تغییرات پارامترهای مختلف و ارتباط آن با سازند گچساران، نقشه های هم غلظت پارامترهای اندازه گیری شده، در محیط GIS تهیه و نمودارهای پایپر و شولر نمونه ها ترسیم شدند . نتایج نشان دادند که: ۱ – تمامی آب های مرتبط با این سازند دارای سولفات وTDSبالاتر از مقدار مجاز ) )۲۰۰۱ EPA آب شرب می باشند . -۲ مقدار آرسنیک آب های خروجی از این سازند و بعضی از چاه های کشاورزی مربوطه بالاتر از استانداردهای آب شرب بوده و نیکل و وانادیوم آن ها نیز بالاست این مقادیر با نزدیک شدن منابع آب به سازند گچساران و به خصوص محل های تخلیه آب زیر زمینی افزایش می یابند -۳ احتمالا عامل اصلی این افزایش وجود شرایط احیایی و وجود بیتومن های سازند گچساران می باشد