سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علیرضا شیروانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
مژگان شرفیان – کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

سازمان بیمارستان به عنوان بزرگترین و پر هزینه ترین واحد عملیاتی در سازمان بهداشت و درمان محسوب می شود که سهم قابل توجهی از کارکنان تحصیلکرده در رشته های گروه پزشکی را به خود اختصاص می دهد . اداره امور بیمارستانی و هماهنگی در بخشهای مختلف آن بخصوص با توجه به محدودیت منابع و رشد فزاینده تقاضا در ارتباط با کیفیت خدمات بیمارستانی و در نهایت سلامت جامعه از مقوله های بسیار مهم می باشد . بوروکراسی سازمان ی یکی از عناصر مهم و تاثیر گزار بر کیفیت ارائه خدمات در هر سازمان است ، چه بسا بسیاری از مشکلات سازمانی به دلیل موانع و معایبی است که در عرصه فعالیت هاو وظایف بوروکراسی وجود دارد . در این مقاله که یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است ، ابتدا به مفهوم بوروکراسی حرفه ای ، سازمان بیمارستان و کیفیت خدمات پرداخته شده ، سپس در مورد تاثیر بوروکراسی حرفه ای بر کیفیت ارائه خدمات در بیمارستانهای دولتی بحث گردیده است . این مقاله تحقیقی در پی پاسخگویی به این سوال است که آیا بین ساختار بوروکراسی حرفه ای حاکم بر بیمارستانهای دولتی و کیفیت ارائه خدمات رابطه وجود دارد ؟ به منظور پاسخگویی به این سوال با توجه به اینکه ساختار بیمارستان از نوع بوروکراسی حرفه ای است ، فرضیات تحقیق تنظیم گردید و به بوته آزمون نهاده شد .
در این پژوهش رابطه بین برخی از مشخصه های ساختار حرفه ای بیمارستان ( استاندارد کردن مهارتها ، بکارگیری موثر حرفه ایها ، هماهنگی ستاد پشتیابنی و بخشهای علمیاتی ، مشارکت حرفه ایها ، قدرت حرفه ایها و نظا رت حرفه ایها ) ، با کیفیت ارائه خدمات بررسی شد .
جامعه آماری شامل بیماران ترخیص شده و مدیران عملیاتی در بیمارستانهای دولتی شهر شیراز می باشد که تعداد آنها شامل ۱۳ واحد بیمارستانی است . ابزار گردآوری اطلاعات شامل دو نوع پرسشنامه سنجش کیفیت توسط بیماران و سنجش ساختار بیمارستان توسط مدیران عملیاتی می باشد . نتایج حاصله از تحقیق نشان می دهد که بین کیفیت ارائه خدمات و ساختار بوروکراسی حرفه ای بیمارستان رابطه وجود دارد