سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدصادق خضرآباد آخوندی – گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی مالک اشتر
میترا جعفری – گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، تهران

چکیده:

استفاده از سیلیکون متخلخل به عنوان راهکاری جهت افزایش کارآئی کوآنتومی آشکارساز حرارتی PtSi/Si پیـشنهاد شـده اسـت، در ایـن گـزارش نمونـه هـای. استفاده شده است و نتایج مورد بررسی قرار گرفته است PtSi/p-Si سیلیکون متخلخل در ابعاد دیواره نانومتری و میکرومتری جهت ساخت آشکارساز دیود شاتکی با اندازهِ پاسخ طیفی گیریِ نمونه ها، نمونه با تخلخل میکرومتری به طول م وجهای ۱/۵-۲μm بیشترین پاسخ طیفی را دارا بـود، در حالیکـه ِ نمونـه هـ ایی بـا تخلخـلنانومتری به طول موجهای ۴/۵-۵μmو ۱/۵-۲μmحساستر می باشند . همچنین کارآ ئی کوآنتومی نمونه با تخلخل نانوئی در طول موجهای کوچکتر از ۲/۵μmو بزرگتر از ۴/۵μm بیشتر از نمونه با تخلخل میکرومتری مشاهده شد . . جابجایی آشکارسازی طیفی در نمونه های متخلخل به افزایش تراکم ترازهـای سـطحی، شدت میدان الکتریکی در ناحیه تهی، عمق تخلخل، و باز مهندسی ترازها در نمونه ها مربوط میشود .