سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بابک اکبری – دانشکده مهندسی و علم مواد – دانشگاه صنعتی شریف، مرکز مواد و فرآوری –
رضا باقری – دانشکده مهندسی و علم مواد – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحق یق نانوکامپوز یت ها ی زم ینه کوپل ی پروپیلن (R40) حاو ی مقـادیر مختلـف مونـت مور یلونیـ ت اصــلاح شــده بــا روش مخلــوط ذو بــی تهیــه گردیــد . ســه نــوع نمونــه تهیــه و مــورد بررســی واقــع شــد : پلی پروپ یلنخاک رس بدون سازگارکننده، پل ی پروپ یلن – خاک رس – سازگارکننده PP-g-MA کـه هـر سه جزء بطور همزمان به کمک اکس ترودر مخلوط گرد یـ ده انـد و در نها یـ ت پلـ ی پـروپ یلن – خـاک رس سازگارکننده PP-g-MA کـه در ابتـدا اخـتلاط سـازگارکننده بـا خـاک رس انجـام گرد یـ ده و سـپس بـا پلی – پروپ یلن در اکسترودر مخلـوط شـده اسـت . سـاختار نانوکامپوز یـ ت، خـواص کششـ ی و ضـربه ا ی و همچنین مکان یزم تغ ییر فرم پ لاستیک در هرکدام از ا ین سه س یستم بررس ی و درنها یـ ت بـا یکـد یگر مقا یسـه شدند . جهت بررس ی ساختار و مکان یزم تغ ییر فرم پلاست یک به ترت یب از روش ها ی XRD و م یکروسـکوپ نوری استفاده گرد ید . نتایج آزما یشـات نشـان مـ ی دهنـد کـه وجـود سـازگارکننده و همچنـ ین چگـونگ ی مخلوط شدن آن با اجز اء تشک یل دهنده کامپوز یت، نقـش مـؤثر ی در شـکل گ یـ ری سـاختار و بـه تبـع آن خواص مکانیکی نانوکامپوزیت دارد .