مقدمه

گردشگری شهری به عنوان یکی از بخش های مهم صنعت گردشگری در جهان امروز دارای اهمیت بسزایی می باشد از طرفی صاحب نظران، مدیران شهری و دست اندرکاران همواره درپی راهی برای ارتقاء کیفیت فضای زندگی انسان هستند و به جنبه های کیفی شهر از جمله ساماندهی و زیبا سازی محیط به عنوان عاملی برای تقویت پیوند انسان با محیط و غنا بخشیدن به فعالیت ها توجه بیشتری می کنند. بهبود کیفیت و زیبا سازی فضاها و مبلمان شهری، درک معنا و وهویت محیط از جانب مردم را تسهیل کرده و به حس رضایت منجر می شود. توجه به کیفیت در زیبا سازی فضا و مبلمان شهری، هم از جنبه های کالبدی و هم از نظر انسانی درمحیط های عمومی و ایجاد خاطرات جمعی می تواند ازجمله دست آوردهای توسعه گردشگری شهری باشد. بر این اساس، ضرورت ایجاد تصویر ذهنی و درک مشترک مردم (گردشگر) ازفضای عمومی شهر کاملا محسوس است.

انسان معمولا در مواجهه با فضای شهری و یا شنیدن نام آن خواستار آن است که احساس های خاصی در وی بر انگیخته شود. وی توقع دارد که این فضا زیبا، دارای وحدت، هویت، امنیت و آسایش بوده وامکان پیوند با دیگران را برای وی به وجود آورد این اصل در مواجهه با عناصر فضا و مبلمان شهری نیز صادق است. هماهنگی اجزاء با یکدیگر درارتباط با زیبایی و کارایی توقعاتی هستند که مردم از یک عنصر در فضای عمومی شهری دارند. بسیاری از شهرها درتلاشند تا با ایجاد یک حلقه محکم بین مردم و فضای شهر از ویژگیها و امکانات خاص شهرخود سود برده و از مزایای جلب توریست شهری بهره مند شوند.

با توجه به مطالب فوق پژوهش حاضر کوشیده است ضمن بررسی ابعاد مختلف ساماندهی و زیبا سازی فضای شهری نقش و تاثیر آن را در توسعه گردشگری شهری مورد ارزیابی قرار دهد.

پرسش تحقیق

-۱ شرایط و مکانیزم های لازم جهت ساماندهی و زیباساسازی فضاهای عمومی شهری در جهت تقویت بخش گردشگری شهری کدامند؟

-۲ ساماندهی و زیباساسازی فضاهای عمومی شهری تا چه میزان بر رشد و توسعه صنعت گردشگری موثر است؟