سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا نواب زاده اسمعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشکده فنی و مهندسی، دانشکده عمران، دانشگاه
جبارعلی ذاکری – استادیار دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران
شهرام وحدانی – استایار دانشکده فنی و مهندسی، دانشکده عمران، دانشگاه تهران

چکیده:

ریل آهن در طول عمر بهره برداری خود، همواره در معرض آسیب های متعددی قرار می گیرد . یکی از این عوامل خرابی، سازی است. سایش باعث می شود که در ریل تنش های متقارن و بعضا نامتقارن و بعضا نامتقارن ایجاد شود. در مورد سایش تحقیقات زیادی انجام شده است، لیکن تا به امروز تاثیر فاصله بین تراورس ها در مقدار سایش ایجاد شده در ریل، مورد بررسی قرار نگرفته است. در این مقاله با استفاده از نرم افزار، دو نوع سایش قائم و جانبی، مدل شده و سپس با تغییر دادن فاصله بین تراورس ها، میزان تغییرات تنش بر حسب این فاصله بررسی شده است. تحلیل نتایج بدست امده نشان دادند که در هر دو نوع سایش تغییر فاصله بین تراورس ها تاثیر کمی بر روی تنش به وجود آمده دارد. به دلیل این که سایش جانبی بصورت نامتقارن ایجاد می شود، مقدار تنش بدست آمده در این حالت از تنش بدست آمده در حالت سایش قائم به مراتب بیشتر است. شیب نمودارها نشان می دهد که برای هر پروفیل، در چهار نوع سایش، وضعیت تغییر تنش به یک صورت است و تغییرات شیب چهار نوع سایش نسبت به هم صفر است. بهعبارت دیگر هر اندازه نوع پروفیل تغییر کند و یا اندازه سایش عوض شود، شیب تغییرات نمودار تنش ثابت بوده و تغییر نمی کند.