سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم محمدی – دانشکد هی علوم توانبخشی، گروه ارتز و پروتز
محمد اکبری – دانشکد هی علوم توانبخشی، گروه فیزیوتراپی
حسن سعیدی – دانشکد هی علوم توانبخشی، گروه ارتز و پروتز

چکیده:

سابقه و هدف: انواع گوناگونی از ارتزهای پا برای افراد دارای کف پای صاف تجویز می شوند. بررسی ها نشان می دهند که ارتزها نه تنها بیومکانیک اندام پایینی را بهبود می دهند بلکه بر برخی از پارامترهای تعادلی این افراد نیز تأثیرگذار هستند. فرض بر آن است که تأثیر اخیر بسته به میزان سختی ارتزها متفاوت است. لذا مطالع هی حاضر برای تعیین تأثیر سختی ارتزهای پا بر تعادل افراد مبتلا به صافی کف پا انجام گرفت.
مواد و روش ها: مطالعه ی حاضر به صورت کارآزمایی بالینی بر روی ۲۰ فرد مبتلا به صافی کف پا انجام گرفت. آزمودنی ها به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه ۱ با ارتز سخت و گروه ۲ با ارتز نرم بررسی شدند. هر آزمودنی در دو جلسه ارزیابی شد. در هر جلسه، آزمون محدوده های ثبات به هنگام ایستادن آزمودنی به صورت یک پا در سه حالت (پابرهنه، با کفش، با کفش و ارتز) انجام گرفت.
یافته ها: اثر متقابل معنی داری بین گروه، جلسه و حالت مشاهده شد. در گروه ۲ در جلسه دوم، شاخص کلی محدوده های ثبات در حالت ایستادن با ارتز به طور معنی داری در مقایسه با حالت های دیگر افزایش یافت. همچنین، تغییر معنی داری برای جلسه ی آزمون آشکار شد.
در مقایسه با جلس ه ی اول، در جلسه ی دوم شاخص کلی محدود ههای ثبات افزایش و زمان آزمون کاهش یافت.