سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بنفشه یثربی – دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس
سیدحمیدرضا صادقی – ا ستادیار دانشگاه تربیت مدرس
سهیلا اقابیگی – دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس
مهدی وفاخواه – مربی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

احداث سدهای مخزنی گامی موثر در جهت حفاظت منابع آبی می باشد . سدهای مخزنی علاوه بر تنظیم رژیم رودخانه دارای تاثیرات مثبتی بر روی کاهش سیلاب داشته و از اثرات منفی سیلاب به طور چش مگیری کاسته و همچنین حجم زیادی آب ر ا برای مصارف بعدی ذخ یره می نماید . مطالعه فوق با هدف بررسی تاثیر احداث سد لار در سال ۱۳۶۰ بر دبیهای حداکثر لحظه ای ثبت شده در خروجی حوزه آبخیز هراز در ایستگاه کرسنگ انجام پذیرفته است. در این مطالعه از مقادیر دبی های حداکثر لحظه ای به وقوع پیوسته در بین سالهای ۱۳۲۹ تا ۱۳۸۲ استف اده گردیده است که روندی نزولی در مقادیر دبی های حداکثر لحظه ای به وقوع پیوسته پس از احداث سد دیده می شود با استفاده از آزمون آماریTغیر جفتی معنا دار بودن آن آزمون گردید که در این آزمون تفاوتها معنا دار نبوده است بنابراین می توان نتیجه گرفت که سد مخزنی لار تاثیری روی دبی های حداکثر لحظه ای خروجی از حوزه آبخیز هراز نداشته است.