سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
اکرم ترابی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، نیشابور، ایران
اکبر صفی پورافشار – استادیار گروه زیستشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، نیشابور، ایران
فاطمه سعید نعمت پور – استادیار گروه زیستشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، نیشابور، ایران

چکیده:
امروزه بررسی آثار فلزات سنگین در گیاهان، از حیث فیزیولوژی، بیوشیمی، مولکولی، سلولی، ژنتیکی و سایر موارد واجد اهمیت و توجه بسزاست، سرب ازجمله فلزات سنگینی است که از یک طرف به واسطه دو ظرفیتی بودن جایگزین عناصر دو ظرفیتی شده و باعث اختلال در عملکرد گیاهان شده، و از طرف دیگر افزایش غلظت وحضور آن درمحیط باعث مسمومیت گیاهان می شود. این پژوهش جهت بررسی اثر سرب بر میزان پروتئین و قند محلول در اندام هوایی گیاهچه بادرنجبویه به صورت طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و با غلظت های (صفر، ۲۵/۰، ۵/۰، ۱و ۲ میلی مولار) نیترات سرب صورت گرفت. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که با افزایش غلظت نیترات سرب صفات فیزیولوژیکی همچون پروتئین و قند های محلول در اندام های هوایی این گیاه کاهش معنی داری را در سطح ۱درصد نشان داد بنابراین نتایج این پژوهش حاکی از این است که نیترات سرب تاثیر منفی بر روی گیاهچه بادرنجبویه داشت.