سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش علمی کاربردی راههای مقابله با سرمازدگی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا باقری فرادنبه – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری
مجید شاه محمدی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری

چکیده:

یکی از مشکلاتی که کشاورزان بخصوص در مناطق سردسیر باآن مواجه هستند، سرمازدگی بهاره است که اثرات نامطلوبی بر روی جوانه زنی، سبز شدن، بنیه و نهایتا بقای گیاه می گذارد. گلرنگ نیز به عنوان یک گیاه دانه روغنی با وجود ساگازی وسیعی که به شرایط نامطلوب محیطی دارد و بومی کشور ما محسوب میشود، حساسیت زیادی بخصوص در مرحله جوانه زنی نسبت به سرما دارد وسرمازدگی زود هنگام بهاره با تضعیف بنیه گیاه می تواند اثرات سوئی بر عملکرد دانه و روغن و سایر صفات فیزیولوژیک بگذارد (۳). روغن گرنگ از ارزش زیادی برخودردار است و کشت آن می تواند در تولید دانه های روغنی کشور نقش بسزایی داشته باشد. با توجه به حساسیت این گیاه به سرما بخصوص در مراحل اولیه رشد، ژنوتیپ های مناسب گلرنگ جهت کاشت به خصوص درکاشت های زودهنگام بسیار حائز اهمیت است. تاریخ کاش مناسب گیاهان زراعی یکی از مهم ترین عوامل در کسبعملکرد مطلوب و اقتصادی است. در تاریخ کاشت مناسب ضمن جلوگیری از خسارت سرما روی گیاه، مراحل رویشی و زایشی گیاه با شرایطمطلوب محیطی منطبق شده و موجب افزایش بازدهی فتوسنتز و سرانجام انتقال و ذخیره مواد فتوسنتزی در دانه ها و افزایش عملکرد می گردد (۷).