سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش علمی کاربردی مدیریت بقایای گیاهی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شامحمد امیری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

چکیده:

بر اساس آخرین تعریفی که از محیط زیست در سال ۲۰۰۳ توسط UNEP صورت گرفته است محیط زیست فرایندی است که حیات را در بر گرفته و دارای اثرات متقابل با آن می باشد این فرایند شامل سه محیط مجزا و در عین حال به هم تنیده است کهش شامل ۱ـ محیط طبیعی که در برگرینرده عوامل زنده اعم ازگیاهان و جانوران و عوامل غیرزنده شامل آب ، خاک، هوا، اقلیم، ساختار زمین شناسی پست و بلندی ها می باشد ۲ـ محیط انسان ساخت که خود سه محدوده مجزای کشاورزی صنعت و شهر و روستا نشینی را در بر می گیرد. محیط فرهنگ ساخت که عوامل فرهنگی اقتصادی واجتماعی را در بر میگیرد.