سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

عباس رضائی – عضو هیئت علمی، بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مرضیه محسنی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد سازه های آبی، بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید ب
سمیه بهرآسمان – فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی ابیاری ، بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید با
محبوبه تقی زاده شیرازی – فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی ابیاری ، بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید با

چکیده:

امروزه گیاهان روغنی به عنوان یکی از محصولات غذایی و صنعتی مهم در روند توسعه کشورها محسوب می شوند. یکی از این گیاهان کلزا است که پس از سویا و نخل نقش مهمی در تولید روغن در جهان ایفا می نماید. با توجه به بالا بودن سطح ایستابی در برخی از مناطق کشور، مطالعه در زمینه امکان استفاده این گیاه از آب زیر زمینی می تواند قدم موثری در استفاده بهینه از آب در زراعت کلزا باشد. سطح ایستابیبه وسیله تطبیق مراحل مختلف رشد گیاه با شرایط ابیاری در عمق های مختلف باعث تغییراتی در رشد رویشی و زایشی گیاه می شود و عملکرد نهایی محصول را تحت تاثیر قرار می دهد. در این پژوهش تاثیر سطوح مختلف ایستابی کم عمق بر میزان عملکرد محصول کلزا در یک ازمایش گلخانه ای مورد مطالعه قرار گرفت. تیمارهای مورد استفاده چهار عمق سطح ایستابی ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰ سانتیمتری) و سه رقم مختلف کلزا (رجنت ، اکابی، سرز) بودند. آزمایش به صورت فاکتوریل و با مقایسه میانگین ها به روش آزمون دانکن انجام شد. در این بررسی بین رقمهای رجنت وسرز از لحاظ تعداد غلاف در بوته اختلاف معنی داری وجود دارد، در حالی که از لحاظ تعداددانه درغلاف و وزندانه اختلاف معنی داری وجود ندارد. در رقمهای رجنت و سزر از لحاظ تعداد غلاف در بوته بین سطوح ایستابی در سطح احتمال ۵% اختلاف معنیداری وجود ندارد، ولی از لحاظ تعداد دانه در غلاف و وزن دانه اختلافی وجود دارد. اثر متقابل رقم و سطح ایستابی در تعداد غلاف در سطح ۵ درصد معنی دار است و در مورد طول غلاف و وزن دانه معنی دار نیست. بیشترین تعدادغلافدر عمق ۴۰ سانتیمتری رقم رجنت و بیشترین طول غلاف و وزن دانه در عمق ۲۰ سانتیمتری رقم رجنت مشاهده شده است. بین رقم های رجنت وسرز و اکایی از لحاظ طول ساقهو طول ریشه در سطح احتمال یک درصد اختلاف معنی داری وجود دارد. مهمترین جزء عملکرد محصول کلزا، تولید دانه در واحد سطح می باشد که بر طبقاین مطالعه بیشترین عملکرد از این لحاظ در عمق ۲۰ سانتیمتری و در رقم رجنت مشاهده شده است.