سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرش آذرفر – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه لرستان

چکیده:

به منظور بررسی اثر سطح چربی، نوع چربی و سطح علوفه بر عملکرد بره های پرواری تعداد ۵۶ راس بره نر با متوسط وزن ۳٫۵±۲۷٫۶ کیلوگرم با جیره های کامل به مدت ۹۰ روز تغذیه شدند. تیمارها ی آزمایشی ترکیبی از ۳ سطح ۰، ۲ و ۴ درصد چربی، سه نوع چربی شامل پودر چربی، اسید چرب سویا و پیه و دو سطح ۱۰ و ۲۰ درصد علوفه بود. مصرف روزانه خوراک، افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل خوراک، درصد لاشه، درصد دنبه، درصد چربی محوطه بطنی بره ها و قابلیت هضم ظاهری ماده خشک جیره ها اندازه گیری شد. اگر چه تیمار تاثیر معنی داری بر مصرف روزانه خوراک، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک نداشت ولی بالاترین مصرف روزانه خوراک در تیمار حاوی ۲ درصد اسید چرب سویا و ۱۰ درصد علوفه (۱۴۶۳٫۹ گرم در روز) و بالاترین افزایش وزن روزانه و بهترین ضریب تبدیل خوراک در جیره حاوی درصد پودر چربی و ۲۰ درصد علوفه مشاهده شد (به ترتیب ۲۸۰٫۹ گرم در هر روز و ۶٫۲) علیرغم عدم تاثیر معنی دار سطح چربی و سطح علوفه بر مصرف روزانه خوراک، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک، بالاترین افزایش وزن روزانه و بهترین ضریب تبدیل خوراک در سطوح ۴ درصد چربی و سطوح ۲۰ درصد علوفه مشاهده شد (به ترتیب ۲۲۶ گرم در هر روز و ۶٫۴ و ۲۲۵ گرم در هر روز و ۶٫۳) نتایج نشان داد که با افزایش سطح چربی بازده لاشه، درصد دنبه و چربی محوطه بطنی به طور عددی افزایش یافت. نتایج نشان دهنده آن بود که با افزایش سطح مصرف علوفه بازده لاشه و درصد چربی محوطه بطنی به طور عددی افزایش ولی درصد دنبه کاهش یافت. بالاترین و کمترین میزان قابلیت هضم ظاهری ماده خشک در جیره های حاوی ۲ درصد پیه و ۱۰ درصد علوفه و ۴ درصد اسید چرب سویا و ۲۰ درصد علوفه مشاهده گردید(به ترتیب ۸۲۱ و ۷۵۶٫۹ گرم در هر کیلوگرم ماده خشک).