سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جعفر شهابی فر – عضوهیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
فر و رضا خوش نظر – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی تهران

چکیده:

بور به عنوان عنصر غذایی ضروری و کم مصرف نقش های مهم و اساسی در کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی ایفا می نماید. بور برای تکمیل غشای سلولی ، توسعه دیواره سلول، تقسیم سلولی و توسعه آن حرکت گرده گل در کلاله، لقاح و تشکیل میوه لازم بوده و کمبود آن در خاک های آه کی با بافت سبک و مواد آلی پایین به ویژه در تولید دانه های روغنی مشاهده شده است . به منظور تاثیر این عنصر بر خصوصیات کمی و کیفی دو رقم کلزا طرحی تحقیقاتی در قالب آزمایشات فاکتوریل در پایه بلوک های کامل تصادفی بر روی دو رقم کلزا بنه نام های Regent ×Cobra و SLMO46 و سه سطح بور (صفر، ۱۵ و ۳۰ کیلوگرم در هکتار اسیدبوریک) در محل ایستگاه تحقیقات اسماعیل آباد قزوین در سال ١٣٨١ به مرحله اجرا درآمد . صفات مورد مطالعه در این طرح شامل ارتفاع گیاه ، تعداد غلاف در بوته ، تعداد دانه در غلاف ، وزن هزار دانه، درصد روغن ، عملکرد روغن و عملکرد دانه بود. در طی طول دوره رشد از صفاتی همچون تعداد روز تا سبز شدن و تعداد روز تا شروع و خاتمه گلدهی یادداشت برداری به عمل آمد . تجزیه های آماری با استفاده از نرم افزار MSTATC و مقایسه میانگین ها با آزمون دا نکن انجام گردید . نتایج حاصله از طرح نشان داد که اثر فاکتور بور بر عملکرد دانه ، وزن هزار دانه ، تعداد غلاف در بوته ، ارتفاع بوته و عمل کرد روغن تاثیر معنی داری به ترتیب در سطوح ۵، ۵، ۱، ۱ و ۵ درصد داشته است . به طوری که بیشترین عملکرد دانه به میزان ۴۱۸۳ کیلوگرم در هکتار ، بیشترین وزن هزاردانه به میزان ۴/۴۵۰ گرم، بیشترین تعداد غلاف در بوته مربوط به همین تیمار ( ٣٠ کیلوگرم در هکتار اسیدبور یک) به مقدار ۲۰۸/۷ بیشترین ارتفاع بوته و عملکرد روغن نیز از همین تیمار به ترتیب با ۱۳۹/۲ سانتی متر و ١٨٨٥ کیلوگرم در ه کتار مربوط به تیمار B2 ا (۳۰ کیلوگرم در هکتار اسیدبور یک) بود.در بررسی اثرات متقابل رقم وبر این فا کتور بر عملکرد دانه ، تعداد غلاف در بوته و ارتفاع بوته وعملکرد روغن تاثیر معنی داری در سطوح به ترتیب ۱، ۵، ۱ و ۵ درصد داشته است. به طوری که بیشترین عملکرد دانه مربوط به تیمار B2C2 به میزان ٤٤١٩ کیلوگرم در هکتار با استفاده از ٣٠ کیلوگرم در هکتار اسیدبوریک ورقم Regent*cobra، بیشترین تعداد غلاف در بوته مربوط به تیمار ( ٣٠ کیلوگرم در هکتار اسیدبوریک) ورقم SLM046 به مقدار ۲۹۴/۴ (تیمار B2C1)، بیشترین ارتفاع بوته و نیز از همین تیمار به میزان ۱۴۰/۰ سانتی متر و بیشترین عملکرد روغن به میزان ٢٠٣٩ کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار B2C2 ا (۳۰ کیلوگرم در هکتار اسیدبوریک ورقم Regent*cobra) بود.