سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

صادق اسفندیاری – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه،
علی مراد حسن لی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
محسن فرشادفر – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
هوشمند صفری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

چکیده:

در این تحقیق تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر روی کیفیت علوفه مورد بررسی قرار گرفت که پنج گونه یونجه یکساله به اسامی Turbinata (Tu) Minima (Mi و Rigidula (Riو Radiata (Ra و Orbicolaris (Or در پنج سطح آبیاری صفر ، ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصد در قالب طرح اسپلیت پلات در ایستگاه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه در اسلام آباد غرب در تاریخ پانزدهم فروردین ماه سال ١٣٨٤ کشت گردید و بستگی به گونه از ٦١ روز در گونه رادیاتا تا ٧٩ روز در گونه می نی ما طول دوره رشد متفاوت بود و در چهارم تیر ماه برداشت گردید . سپس نموته ها در سایه خشک گردید، و پس از آسیا کردن نمونه ها برای تعیین ترکیب های شیمیایی گونه ها با استفاده از روش های متداول استاندارد به شرح زیر : ماده خشک با استفاده از دستگاه خشک کن (با حرارت ١٠٥ درجه سانتیگراد)، الیاف خام با استفاده از دستگاه فیبرتک ، پروتئین خام با استفاده از روش کجلدال ، و مواد معدنی کلسیم و فسفر با استفاده از دستگاه جذب اتمی و اسپکتروفتومتری انجام گردید . مورد بررسی قرار گرفت و صفات ماده خشک (Dm) ، درصد فسفر (P) ، درصد پروتئین (Cp) وفیبر خام (Cf) و کلسیم (Ca) مورد بررسی قرار گرفت که سطوح مختلف آبیاری تاثیر معنی داری بر روی صفات مورد مطالعه نداشتند به غیر از صفت درصد پروتئین در ٧٥ و ١٠٠ درصدآبیاری مشاهده گردید. اما ژنوتیپ های مورد بررسی از نظر صفات (Dm, Cp, Cf, Ca, p ) در سطح یک درصد اختلاف معنی داری نشان دادند و از نظر صفت p اختلاف معنی داری مشاهده نشد. دو گونه Ri و Mi کیفیت علوفه بهتری با توجه به صفات مورد مطالعه داشتند.