سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جهانگیر امینی – اعضائ هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجانغرب
سراین رزاق زاده – اعضائ هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجانغرب
رجب حسامی – اعضائ هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجانغرب
بهرام افشار – کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجانغرب

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر عملکرد تولیدی گاومیشهای شیرده استان آذربایجان غربی در یک آزمایش، با طرح چرخشی ( change over design) با سه سطح انرژی (معادل ۱۰% بیشتر و ۱۰% کمتر از پیشنهاد (۱۹۸۹)NRC) و نیز دو سطح پروتئین (۱۰% بالاتر و ۱۰% پاین تر از پیشنهاد (۱۹۸۹)NRC) در یک دوره ۵ ماهه با ۶ رأس گاومیش شیرده اجرا و اثر تیمارها بر عملکرد تولیدی و ترکیب شیر گاومیشها مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصله نشان دادکه اثر مقدار خوراک مصرفی برای تیمارهای مختلف معنی دار بود (P<0.05) تیمار ۱ ( انرژی پایین ، پروتئین بالا) کمترین و تیمار ۳ ( انرژی بالا ، پروتئین بالا) بیشترین مقدار خوراک مصرفی را داشتند. بین وزن شروع و وزن نهایی گاومیشها در تیمارهای مختلف تفاوت معنی دار مشاهده نگردید . بین تیمارها از نظر مقدار شیر تولیدی، شیر تصحیح شده برای ۶ درصد چربی ، درصد چربی شیر اختلاف آماری معنی دار وجود داشت (P<0.05) کمترین مقدار شیر تولیدی و شیر تصحیح شده برای ۶ درصد چربی به تیمار ۴ ( انرژی پایین ،روتئین پایین) و بیشترین مقدار آن به تیمار ۳ ( انرژی بالا ، پروتئین بالا) تعلق داشت از نظر درصد چربی شیر تیمار ۳ ( انرژی بالا ، پروتئین بالا) کمترین و تیمار ۴ ( انرژی پایین ، پروتئین پایین) بیشترین درصد چربی را داشتند. از نظر مقدار شیر تولیدی کمترین ضریب تبدیل به تیمار ۳( انرژی بالا ، پروتئین بالا) و ازنظر شیر تصحیح شده برای ۶ درصد چربی کمترین ضریب تبدیل به تیمار ۲( انرژی متوسط، پروتئین بالا) مربوط بود. تیمار ۴ ( انرژی پایین ، پروتئین پایین) از نظر هر دو صفت بیشترین ضریب تبدیل را داشت. از بررسی کلی نتایج حاصله چنین نتیجه گیری میشود که در این آزمایش تیمار ۲ با انرژی متوسط، پروتئین بالا بهترین ضریب تبدیل شیر تصحیح شده را داشته و کمترین تغییرات وزن را در طول مدت آزمایش موجب شده است و بهترین تیمار آزمایش بوده است.