سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیدماشااله حسینی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس (اقلید)
منوچهر مفتون – استاد بخش خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
نجفعلی کریمیان – استاد بخش خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

برنج (Oryza sativa L.) یکی از مهمترین گیاهان زراعی قاره آسیا و از جمله ایران است. در قسمتهای جنوبی ایران بخش اعظمخاکهای زیر کشت برنج؛ آهکی بوده و کمبود روی در چنین خاکهایی گزارش دشه است (۱و۳). از طرفی احتمال بروز سمیت بور به علت کاربرد آبهای نسبتا شور در بخش مهمی از اراضی زیر کشت این گیاه وجود دارد. بررسی راههایی که عملکرد این گیاه را افزایش دهد، با توجه به اهمیت اقتصادی آن، از اولویت ویژه ای برخوردار است. هدفهای پژوهش حاضر عبارت بودند از :
۱ـ بررسی تاثیر منابع وسطوح روی و مقدار بور بر رشد وترکیب شیمیایی برنج.
۲ـ ارزیابی تاثیر روی بر افزایش مقاومت نسبی برنج به تنش ناشی از سمیت بور.