سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ناظر آریان نیا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
حبیب اله نادیان – دانشیار مجتمع آموزشی عالی کشاورزی و منابع طبیعی رامین (ملاثانی)
عطاء اله سیادت – استاد مجتمع آموزشی عالی کشاورزی و منابع طبیعی رامین (ملاثانی)
قربان نورمحمدی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف تراکم خاک وفسفر بر غلظترنیتروژن، پتاسیم، سدیم، آهن، روی و مس در ذرت دانه ای (Zea mays L.) آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوری ل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجراء گردید. در این تحقیق چهار سطح تراکم خاک شامل (جرم مخصوص ظاهری ۱/۵،۱/۴،۱/۳ و ۱/۶ گرم بر سانتی متر مکعب ) و سه سطح فسفر (۲۵۰،۰ و ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل) در نظر گرفته شد.با افز ایش جرم مخصوص ظاهری خاک از ۱/۳ به ۱/۶ گرم بر سانتی متر مکعب غلظت آهن از ۱۹۶۳ به ۲۱۹۶،مس از ۲۲/۶۴ به ۲۴/۹۳،سدیم از ۱۳۰۰ به ۴۵۶۸ میلیگرم بر ک یلوگرم، نیتروژن از ۱/۲۳۱ به ۲/۱۳۶ درصد افز ایش، روی از ۲۷/۶۰ به ۲۲/۴۹ کاهش و پتاسیم از ۳۸۳۳ به ۳۴۵۶ میلیگرم بر کیلوگرم کاهش غیر معنی داری داشت.مصرف کود فسفره باعث کاهش غلظت آهن از ۲۳۱۶ به ۱۸۱۳،مس از ۲۹/۴۶ به ۱۹/۴۲،روی از ۲۵/۱۵ به ۲۲/۰۴ و افزایش سدیم از ۲۲۴۲ به ۳۶۵۸ میلیگرم بر کیلوگرم و نیتروژن از ۱/۳۱۹ به ۱/۷۹۲ درصد گردید ولی بر پتاسیم (۳۶۱۰ به ۳۸۸۰ میلیگرم بر کیلوگرم) تاثیری نداشت.بروز شر ایط غیر هوازی در خاک متراکم باعث افز ایش جذب آهن ، مس، نیتروژن، سدیم و کاهش جذب روی گردید. مصرف کود فسفره باعث تعدیل جذب آهن، مس و روی (فلزات سنگین) گردیده و جذب نیتروژن و سدیم را افزایش داد.