سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مصطفی حیدری – دانشجوی دکتری زراعت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی کشاورزی رامین ، ملاثان
عبدالمهدی بخشنده – دانشیار مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی کشاورزی رامین ، ملاثانی ، دانشگاه
حبیب ا… نادیان – استادیار مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی کشاورزی رامین ، ملاثانی ، دانشگاه
قدرت ا… فتحی – دانشیار مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی کشاورزی رامین ، ملاثانی ، دانشگاه

چکیده:

در بسیاری از کشورهای دنیا گندم (به عنوان غذای اصلی مردم) اکثرا در مناطق خشک و نیمه خشک کشت می شود. در این مناطق شوری خاک و کمبود آب به عنوان عامل اصلی کاهش رشد و عملکرد دانه به شمار می رود. نیتروژن یکی از عناصر غذایی ضروری برای رشد گیاهان به شمار می رود و کلید اصلی سنتز پروتئین ها، اسیدهای نوکلئیک و دیگر ترکیبات سلولی به حساب می آید (۳). در رابطه با اثرات متقابل بین شوری و نیتروژن مشخص شده که نیتروژن رشد، عملکرد دانه و جذب عناصر غذایی گیاهان از قبیل لوبیا، ذرت و گوجه فرنگی را در محیط شور بهبود می بخشید (۴). اما تاثیر آن تا حد زیادی در مورد گندم نامشخص است. هدف از این آزمایش، بررسی اثرات ترکیبی شوری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم (رقم) چمران می باشد.