سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا صیادی – مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای سازمان انرژی اتمی
محمدرضا اردکانی – مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای سازمان انرژی اتمی
فرامرز مجد – مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای سازمان انرژی اتمی
منوچهر جم نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

این آزمایش به منظور ارزیابی واکنش عملکرد و اجزا عملکرد لاین موتانت گندم مقاوم به خوابیدگی T-65-7-1 به سطوح مختلف نیترو ژن و تراکم بوته در سال زراعی ۱۳۸۳-۱۳۸۲ در مزرعه تحقیقاتی بخش کشاورزی هسته ای مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای سازمان انر ژی اتمی واقع در زعفرانیه کرج به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ٤ تکرار اجراء گردید ، که سطوح نیتروژن (N140, N180, N220, N260 کیلوگرم در هکتار) به عنوان فاکتور اول و مقادیر مختلف تراکم (D400, D450, D500 بوته در م تر مربع ) به عنوان فاکتور دوم در نظر گرفته شدند. ارزیابی نتایج نشان داد که اثر سطوح مختلف نیترو ژن و تراکم بوته بر عملکرد بیولوژیک، عملکردکاه، وزن هزار دانه ، ضریب برداشت و تعداد دانه در متر مربع در سطح احتمال ٥% معنی دار نبود، ولی بر روی تعداد دانه در سنبله و باروری پنجه ها در سطح احتمال ١% معنی دار بود . اثر سطوح مختلف نیترو ژن بر عملکرد دانه و تعداد سنبله در متر مربع در سطح احتمال ١% معنی دار بود، ولی اثر مقادیر تراکم بوته بر این دو صفت مذکور ، در سطح احتمال ٥% معنی دار نبود.