سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمد نبی غیبی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
بهمن خلدبرین – دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس
محمدجعفر ملکوتی – استاد دانشگاه شیراز
سعداله تیموری – استاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

اوره متداولترین فرم کود ازته است که در جهان کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد . (۷) اوره نمی تواند به طور مستقیم در متابولیسم گیاه مورد استفاده قرار گیرد مگر توسط آنزیم اوره آز هیدرولیز گردد ).۲) نیکل به عنوان یک عنصر کم مصرف برای گیاهان ضروری است ).۱) فعال سازی آنزیم اوره آز تنها نقش ثابت شده نیکل در گیاهان آلی می باشد ).۵) نیکل می تواند به عنوان یک عنصر مهم برای گیاهانی که اوره به عنوان منبع کود ازته بکار می رود مطرح باشد و نقش مهمی به عنوان جزء فلزی اوره آز بازی کند Tan (.4) و همکاران (۲۰۰۰) در مطالعه ای تاثیر غلظتهای مختلف نیکل بر رشد و آلی شدن نیتروژن حاصل از دو منبع اوره و نیترات در گیاه گوجه فرنگی بررسی کردند و در نتیجه اعلام کردند علائم سمیت اوره در گیاه با اضافه کردن نیکل بر طرف می گردد . همچنین رشد گیاه ، هیدرولیز اوره و غلظت کلروفیل در گیاهانی که با اوره تغذیه شده بودند با دادن نیکل تا سطح ۰/۱ میلی گرم در لیتر افزایش یافت . Gerendas و (۱۹۹۹) Sattelmacher تاثیر کاربرد نبکل بر رشد و متابولیسم نیتروژن در گیاه کلزا مورد بررسی قرار دادند . نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد کاربرد نیکل در محیط رشد گیاهانی که اوره مصرف شده بود حتی به میزان ۰/۰۴ میکرو مول نیکل در لیتر موجب افزایش وزن خشک گیاه گردید