سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدعلی بهمنیار – استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه مازندران

چکیده:

پتاسیم نه تنها از نظر مقدار موجود در بافت های گیاهی بلکه از نظر وظائف فیزیولوژیکی و بیوشیمیائی مهمترین کاتیون است(۲). نقش کلیدی دیگر پتاسیم وابستگی بیشتر از ۵۰ آنزیم بدان می باشد که یا بطور کامل به پتاسیم وابسته اند و یا به وسیله آن تحریک می شوند. پتاسیم در سطوح گوناگون علاوه بر تاثیر در فتوسنتز گیاهان عالی در ساختن پروتئین گیاهان عالی نیز لازم و ضروری است (۱). برخی از محققین (۷) با مصرف کودهای پتاسه افزایش معنی داری را در عملکرد و روغن دانه آفتابگردان اندازه گیری نمودند و این افزایش در حالت تقسیط بالاترین بود. همچنین کاربرد ۱۳۵ کیلوگرم اکسید پتاسیم در هکتار افزایش عملکرد دانه و وزن هزار دانه را موجب شد (۳). ضمنا با افزایش مصرف گوگرد میزان پروتئین و روغن افزایش یافت(۴و۸) وبا کاربرد ۴۰ کیلوگرم گوگرد در هکتار حداکثر میزان تولید بدست آمد (۵و۶).اما در تحقیقی دیگر مصرف گوگرد تاثیری بر عملکرد و اجزای عملکرد نداشت ولی مصرف گوگرد همراه با منیزیم باعث افزایش عملکرد گردید و درصد روغن دانه را بطرز معنی داری افزایش داد (۴). هدف از این تحقیق بررسی تاثیر سطوح مختلف پتاسیم و گوگرد بر برخی شاخص های رشد و عملکرد بویژه درصد روغن و پروتئین دانه می باشد.