سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رحیم مطلبی فرد – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
علیرضا یزدان پناه – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

چکیده:

ایستگاه تجرک همدان مهمترین و بزرگترین ایستگا ه تولید سیب زمینی بذری در کشور می باشد طبق یک مطالعه قبلی بیش از ٣٥ درصد اراضی دارای فسفر بالای ٢٠ و ١٥ درصد حاوی فسفر ۲۰-۱۵میلی گرم در کیلوگرم می باشند و متوسط غلظت روی در اراضی این ایستگاه حدود ۰/۵میلی گرم در کیلوگرم می باشد.مطالعات مختلف نشان داده است که اثرات متقابل روی و فسفر بر یکدیگر بیشتر یک پدیده فیزیولوژیکی می باشد تا مشکلی مربوط به خاک و جذب بالای فسفر باعث کاهش جذب روی می شود. علت کمبود روی را در این حالت بیشتر به خاطر تجمع بیش از حد
فسفر که از نقل و انتقال روی جلوگیری می کند م ی دانند به طور ی که مطالعات نشان داده است با مصرف یک صد کیلوگرم فسفراضافی ٤٠ درصد روی جذب شده از نقل و انتقال باز مانده و ٢٠ درصد دیگر آن در نوک ساقه ها گرفتار میشود( ١). Terhan ,Grawal ) ( ١٩٨٣ ) اثرات متقابل فسفر و روی را در شرایط گلدانی بر روی سیب زمینی مورد ارزیابی قرار دادند و نتایج )
نشان داد که غلظت بالای فسفر باعث کاهش جذب روی و کاهش انتقال آن با تجمع در ریشه ،ساقه و گره ها می شود ( ٣). Rajagopal, Devarajan( ١٩٧٨ ) با مطالعه بر روی ذرت مشاهده نمودند که با افزایش مصرف فسفر و روی غلظت این عناصردر برگ ذرت بالا می رود ولی غلظت عناصر متقابل در این حالت با افزایش مصرف دیگری کم میشود. ( ٢).نتایج تحقیق Woustaui و همکاران ( ١٩٩١ ) بر روی گندم نشان داد که اثرات متقابل روی و فسفر در داخل گیاه اتفاق می افتد و محتوی روی ریشه و ساقه و جذب آن با مصرف فسفر کم می شود نتایج نشان داد که عمده اثرات متقابل فسفر و روی در انتقالروی به برگ صورت می گیرد ( ٤).