سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیدماشاالله حسینی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده:

بور یکی از عناصر غذایی کم مصرف است و کمبود آن سبب کاهش رشد، عملکرد و کیفیت گیاهان زراعی و باغی می گردد . لوبیا ) ) Phaseolus vulgaris یکی از مهمترین گیاهان خانواده لگومینوز می باشد که دو تا سه برابر غلات پروتئین ۱۸) تا ۳۲ درصد ) دارد . علاوه بر این اسیدهای آمینه اصلی مورد نیاز انسان نیز به وفور در لوبیا وجود دارند لذا ترکیب مناسبی از لوبیا با غلات می تواند سوء تغذیه و کمبود اسیدهای آمینه را برطرف سازد [ ۱ ]از طرف دیگر با توجه به توانایی تثبیت ازت در این گیاه، قرار دادن آن در تناوب، به پایداری سیستمهای زراعی کمک می کند . خاک های مناطق لوبیا کاری شمال استان فارس اکثرا آهکی و با ماده آلی کم می باشند لذا کمبود بور در آنها بسیار محتمل می باشد . در شهرستان اقلید کشاورزان در سالهای اخیر از کودهای ریزمغذی از جمله اسیدبوریک در زراعت لوبیا استفاده می نمایند ولی اطلاعات کافی در مورد مقدار و نحوه مصرف بور در لوبیا موجود نمی باشد و تاکنون پژوهش علمی جهت تعیین بهترین مقدار و روش کاربرد این عنصر در خاکهای تحت کشت لوبیا در منطقه صورت نگرفته است . لذا ضرورت انجام مطالعه و تحقیق پیرامون این موضوع بیش از پیش احساس میشود . اهداف طرح عبارت بودند از : -۱ تعیین موثرترین غلظت بور برای محلول پاشی لوبیا . -۲ بررسی اثر سطوح مختلف بور بر عملکرد و درصد پروتئین دانه لوبیا . – ۳ تعیین موثرترین سطح کاربرد بور در کود آبیاری لوبیا .