سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
مرضیه آیینه حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجید حجازی مهریزی – استادیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
فاطمه عباس زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:
فسفریکی ازعناصرضروری برای رشد گیاهان زراعی و غیرزراعی محسوب میشود ترکیبات فسفری تقریبا نامحلول بوده و فسفرقابل استفاده درخاک به سرعت کاهش می یابد استفاده ازکودهای فسفاته به دلیل تثبیت فسفردرخاک وپایین بودن بازدهی جذب آن بوسیله گیاه همواره یکی ازمسائل اساسی درتولید محصول به شمار میرود هدف ازاین پژوهش بررسی سطوح مختلف کودهای شیمیایی براجزای معدنی فسفردرخاک و برخی خصوصیات شیمیایی خاک درطول زمان بود تیمارهای آزمایش شامل کودفسفره به گونه ای به خاک اضافه شد تادوسطح ۱۰۰و۲۰۰میلی گرم فسفربرکیلوگرم خاک خشک فراهم شود درزمانهای ۱۲۰و۱۴۴۰ ،۱۰۸۰ ،۷۲۰ ،۳۶۰و۲۱۶۰ ساعت بعدازانکوباسیون میزان فسفرقابل استخراج باآب فسفرقابل دسترس با بیکربنایت سدیم فسفرقابل استخراج با سودوفسفرقابل استخراج بااسیدکلریدریک درنمونه های فرعی اندازه گیری شد نتایج نشان داد که بخش کمی ازفسفرموجوددرکودشیمیایی درزمانهای اولیه انکوباسیون به فرم محلول وقابل جذب بوده و باگذشت زمان به فرمهای غ یرمحلول تبدیل میشود