سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جعفر شهابی فر – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

چکیده:

مصرف بهینه و همه جانبه از کودهای شیمیایی با توجه به شرایط حاکم بر خاک های کشور نقش مهمی در افزایش عملکرد و بهبود خواص کیفی محصولات کشاورزی دارد . گوگرد و روی به عنوان دو عنصر ضروری و موردنیاز گیاه در تغذیه گیاهی شناخته شده اند. با توجه به اهمیت این دو عنصر طرحی تحت عنوان بررسی اثرات گوگرد و روی بر عملکردسیب زمینی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه سطح گوگرد : صفر، ٢٥٠ و ٥٠٠ کیلوگرم در هکتار از منبع سا ری کودکه قبلا با مایه تلقیح تیوباسیلوس آغشته شده بود و ٣ سطح روی : صفر، ٥٠ و ١٠٠ کیلوگرم در هکتار از منبع سولفات روی در سه تکرار درمناطق تحت کشت محصول دراستان قزوین به مرحله اجرادرآمد . در طول داشت محصول از نمونه برگ کامل در زمان دو ماهگی اقدام به نمونه برداری برگ از کلیه تیمارها به تفکیک شد و غلظت عناصر غذایی در آن شامل نیترو ژن، فسفر و پتاسیم اندازه گیری شد ..پس ازبرداشت محصول اقدام به تعیین عملکردآن با حذف اثرات حاشیه شد . نتایج حاصله نشان داد که استفاده نیتروژنیمارگوگرد تاثیرمثبت ومعنی داری بر عملکرد بوته، غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم برگ در سطح ١%داشته است به طور ی که بیشترین میزان عملکردنیتروژنیمار S2 (یعنی مصرف ۵۰۰ کیلوگرم درهکتار گوگرد کشاورزی) به میزان ۴۶۴۷۰ کیلوگرم در هکتار به دست آمد که نسبت به تیمار شاهد ٤١٨٠ کیلوگرم در هکتار افزایش عملکرد نشان داد . بیشترین میزان غلظت نیتروژن در برگ ۶/۳۳۳ درصد ، فسفر برگ ۰/۴۲۴۴ درصد پتاسیم برگ ۱۰/۵۹ درصد وروی در برگ ۵۲/۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم بود که نسبت به تیمار شاهد به ترتیب ۱/۲۴۳، ۰/۱۲۲۲، ۱/۷۴۶ درصد و ۱۱/۸۹ میلی گرم بر کیلوگرم افزایش نشان دادند. استفاده نیتروژنیمارروی بر غلظت روی در برگ تاثیر معنی داری در سطح ١% داشت.بیشترین میزان آن مربوط به تیمار Zn2 (مصرف ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار سولفات روی ) با ۴۹/۴۴ وافزایش ۸/۷۷ میلی گرم بر کیلوگرم همراه بود .. بیشترین میزان عملکرد ریشه از تاثیر همین فاکتور به میزان ٤٥٢٨٠ کیلوگرم در هکتار بود که در مقایسه با تیمار شاهد ٢٥٨٠ کیلوگرم در هکتا ر افزایش نشان داد . با لاخره اثرات متقابل گوگردوروی بر صفت عملکرد در سطح ٥%، غلظت فسفر در سطح ١% وغلظت روی برگ در سطح ٥% معنی دار شد. بیشترین میزان عملکردازآن تیمار S2Zn2 به میزان ٤٩٦٣٠ کیلوگرم درهکتار بود که نسبت به تیمار شاهد ١١٠٨٠ کیلوگرم در هکتار افزایش عملکرد نشانداد.