سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویی علوم و فناوری رنگ

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پریسا آخوند عطار – دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی نساجی، یزد، ایران
محمد خواجه مهریزی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی، اصفهان، ایران
الهام گواهیان – دانشجوی کارشناسی

چکیده:

در این پروژه تاثیر سفیدگری پشم با آب اکسیژنه و سفید کننده نوری بر روی رنگرزی پشم با استفاده از رنگزای اسیدی مورد بررسی قرار گرفته است. در این کار تحقیقاتی از دو رنگینه مختلف برای رنگرزی پشم استفاده شده است. عملیات سفیدگری با شرایط مختلف دما و غلظت روی پشم انجام و بر روی نمونه های سفیدگری شده، عملیات رنگرزی صورت گرفته است. میزان استحکام نمونه های سفیدگری شده اندازه گیری شده و نتایج نشان داد که غلظت ۰٫۴ % برای سفید کننده نوری و غلظت ۱۵cc برای آب اکسیژنه، بهترین غلظت برای سفیدگری پشم می باشد و با افزایش غلظت آنها نتایج مناسبی به دست نمی آید. بهترین دما برای سفیدگری پشم ۴۰ درجه سلسیوس حاصل شد. همچنین با استفاده از اسپکتروفتومتر جذبی، میزان جذب رنگ نمونه ها اندازه گیری شد و نتایج نشان داد که نمونه سفید گری شده با آب اکسیژنه در مقایسه با نمونه خام جذب رنگ کمتر و نمونه سفیدگری شده با سفید کننده نوری جذب رنگ بیشتری داشته است.