سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
حمید خوش خبر – فارغ التحصیل کارشناس ارشد زراعت، دانشگاه آزاد خرم آباد
مصطفی حسین آبادی – فارغ التحصیل کارشناس ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد کرمانشاه
حمیدرضا رئیسی – کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد کرمانشاه
صادق بهامین – دانشجوی دکتری آگرواکولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
به منظور بررسی اثر کود فسفر و تنش خشکی بر عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح کامل تصادفی در ۳ تکرار در شهرستان ایلام در سال ۱۳۹۲ اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل کود فسفر (کرت فرعی)(سوپر فسفات تریپل) با ۳ سطح (۵۰ و ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار) و تنش خشکی (کرت اصلی) در ۳ سطح شامل فواصل آبیاری (کرت اصلی) ۶، ۱۲ و ۱۸ روز بودند. صفات مورد ارزیابی شامل تعداد دانه در غلاف، غلاف در متر مربع، وزن صد دانه، عملکرد دانه و درصد پروتئین دانه بودند. نتایج نشان داد که افزایش شدت تنش خشکی منجر به کاهش عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا شد. اعمال کود فسفر منجر به افزایش و بهبود عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا شد. در مورد کود فسفر، بیشترین عملکرد دانه با مصرف ۱۵۰ کیلوگرم فسفر در هکتار به مقدار ۸۳۵ کیلوگرم بدست آمد. در مورد دور آبیاری (تنش خشکی) نیز بیشترین عملکرد دانه در دور آبیاری ۶ روز به مقدار ۸۲۷ کیلوگرم در هکتار بدست آمد. در مورد اثر متقابل تیمارهای آزمایش بیشترین عملکرد دانه در تیمار دور آبیاری ۶ روز و مصرف ۱۵۰ کیلوگرم فسفر در هکتار به مقدار ۱۰۸۸ کیلوگرم در هکتار بدست آمد. بیشترین پروتئین دانه با مصرف ۱۵۰ کیلوگرم فسفر در هکتار به مقدار ۲۷٫۳ درصد بدست. در مورد دور آبیاری نیز بیشترین پروتئین دانه در دور آبیاری ۶ روز به مقدار ۲۸٫۱ درصد بدست آمد.