سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمیده خلج – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت پردیس ابوریحان دانشگاه تهران,
غلامعباس اکبری – استادیار گروه زراعت پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
محمدرضا لبافی حسین آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت پردیس ابوریحان دانشگاه تهران,
نسترن شهبازیان – استادیار گروه زراعت پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه سویا به عنوان یک محصول استرا تژیک نه تنها پاسخگوی مصارف غذایی متنوع و متعدد می باشد، بلکه مصارف صنعتی فراو ان نیز یافته است . این گیاه از لحاظ تولید پس از گندم و ذرت در رده سوم و از نظر ارزش غذایی پس از ذرت در رده دوم قرار دارد. به منظور بررسی اثرات تلقیح ارقام سویا با سویه های مختلف باکتری همزیست و تعیین بهترین ترکیب باکتری و رقم آزمایشی در مزرعه بصورت کرتهای خر د شده و در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در ساری اجرا شد. تیمار های آزمایشی عبارت بودند از ارقام سویا و سویه های باکتری مورد نظر در آزمایش: سویه های باکتری: ۱‐- هلی نیترو ۲- سویار ۳‐- خاک و آب ۴‐- های استیک ارقام سویا : ۱‐- هیل، ٢‐- سحر ۳- J/K و ۴- BP و تیمار شاهد در این آزمایش کاشت بذور بدون تلقیح با با کتری بود . صفات مورد اندازه گیری شامل : عملکرد، وزن خشک گیاه، تعداد گره و وزن خشک گره بود . نتایج نشان داد کهسویه های مختلف باکتری تنها در عملکرد و تعداد گره تفاوت معنی داری (۰٫۰۵=p) ایجاد کردند اما ارقام سویا در تمام صفات ذکر شده تفاوت معنی داری نشان دادند . تمامی اثرات متقابل معنی دار شد، در عملکرد، وزن خشک گیاه، تعداد گره و وزن خشک گره به ترتیب بهترین ترکیب باکتری و رقم سویا عبارتند از : های استیک با سحر، آب و خاک با J/K، خاک و آب با J/K و های استیک با سحر.